Suurpalohälytys huolestuttaa puisessa kaupunginosassa juhannuksena 1953. Kave Oy:n kenkätehdas on tulessa, mutta pahimmalta vältytyään. Tammelantorin kioskin räjäytys puhuttaa saman vuoden marraskuussa.

Tammela - Tarinoita torin kulmilta, Matti Wacklin (2008)

Jaa Facebookissa

Yhdistyksen säännöt

TAMPEREEN TAMMELALAISET RY:N SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1. §

Yhdistyksen nimi on Tampereen Tammelalaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. §

Yhdistyksen tarkoituksena on syventää nykyisten ja entisten asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa. Yhdistys toimii kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurissa ja maisemanhoidossa. Yhdistys on Tammelan kaupunginosan entisten ja nykyisten asukkaiden yhdysside.

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys järjestää kokouksia, näyttelyjä, luento- ja esitelmätilaisuuksia. Se pyrkii vaikuttamaan aluetta koskevaan suunnitteluun.

JÄSENISTÖ

4. §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5. §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedon saatuaan valittaa kirjallisesti päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

KOKOUKSET

6. §

Yhdistyksen varsinainen kokous on maaliskuussa järjestettävä vuosikokous. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä vaatii kirjallisesti ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse. Kokouskutsu lähetetään lainmukaiseen jäsenluetteloon rekisteröidyille jäsenille. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7. §

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus jokaiselle 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

7. Päätetään seuraavan vuoden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

10. Valitaan hallituksen jäsenet.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista on tehty esitys hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa esittää vuosikokoukselle.

HALLITUS

9. §

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden jäsenen ollessa läsnä.

NIMENKIRJOITTAJAT

10. §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

TALOUS

11. §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

12. §

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräystä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13. §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14. §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15. §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat ja muu omaisuus luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen lopettavan kokouksen määräämällä tavalla.

 

Viimeksi päivitetty (28.02.2014 10:32)